python字符串加密解密的三种方法分享(base64win32com)

1. 最简单的方法是用base64:

代码如下:

import base64

s1 = base64.encodestring(‘hello world’)s2 = base64.decodestring(s1)print s1,s2

# agvsbg8gd29ybgq=\n# hello world

note: 这是最简单的方法了,但是不够保险,因为如果别人拿到你的密文,也可以自己解密来得到明文

2. 第二种方法是使用win32com.client

代码如下:

import win32com.clientdef encrypt(key,content): # key:密钥,content:明文 encrypteddata = win32com.client.dispatch(‘capicom.encrypteddata’) encrypteddata.algorithm.keylength = 5 encrypteddata.algorithm.name = 2 encrypteddata.setsecret(key) encrypteddata.content = content return encrypteddata.encrypt()

def decrypt(key,content): # key:密钥,content:密文 encrypteddata = win32com.client.dispatch(‘capicom.encrypteddata’) encrypteddata.algorithm.keylength = 5 encrypteddata.algorithm.name = 2 encrypteddata.setsecret(key) encrypteddata.decrypt(content) str = encrypteddata.content return str

s1 = encrypt(‘lovebread’, ‘hello world’)s2 = decrypt(‘lovebread’, s1)print s1,s2

# mgegcssgaqqbgjdya6bumfigcisgaqqbgjdyawggrdbcagmcaaecamybagfabagq# gpllwj9cswqqh/fnbuz6ijwkdth9dlzmbgqymfaz3vfys/lq391odtjlcrfgnxpx# lg7o# hello world

note: 这种方法也很方便,而且可以设置自己的密钥,比第一种方法更加安全,是加密解密的首选之策!

3. 还有就是自己写加密解密算法,比如:

代码如下:

def encrypt(key, s): b = bytearray(str(s).encode(“gbk”)) n = len(b) # 求出 b 的字节数 c = bytearray(n*2) j = 0 for i in range(0, n): b1 = b[i] b2 = b1 ^ key # b1 = b2^ key c1 = b2 % 16 c2 = b2 // 16 # b2 = c2*16 + c1 c1 = c1 + 65 c2 = c2 + 65 # c1,c2都是0~15之间的数,加上65就变成了a-p 的字符的编码 c[j] = c1 c[j+1] = c2 j = j+2 return c.decode(“gbk”)

def decrypt(key, s): c = bytearray(str(s).encode(“gbk”)) n = len(c) # 计算 b 的字节数 if n % 2 != 0 : return “” n = n // 2 b = bytearray(n) j = 0 for i in range(0, n): c1 = c[j] c2 = c[j+1] j = j+2 c1 = c1 – 65 c2 = c2 – 65 b2 = c2*16 + c1 b1 = b2^ key b[i]= b1 try: return b.decode(“gbk”) except: return “failed”

key = 15s1 = encrypt(key, ‘hello world’)s2 = decrypt(key, s1)print s1,’\n’,s2

# hgkgdgdgagpcihagnhdglg# hello world

发表评论