python实现的数据结构与算法之链表详解

本文实例讲述了python实现的数据结构与算法之链表。分享给大家供大家参考。具体分析如下:

一、概述

链表(linked list)是一组数据项的集合,其中每个数据项都是一个节点的一部分,每个节点还包含指向下一个节点的链接。
根据结构的不同,链表可以分为单向链表、单向循环链表、双向链表、双向循环链表等。其中,单向链表和单向循环链表的结构如下图所示:

二、adt

这里只考虑单向循环链表adt,其他类型的链表adt大同小异。单向循环链表adt(抽象数据类型)一般提供以下接口:

① sincyclinkedlist() 创建单向循环链表
② add(item) 向链表中插入数据项
③ remove(item) 删除链表中的数据项
④ search(item) 在链表中查找数据项是否存在
⑤ empty() 判断链表是否为空
⑥ size() 返回链表中数据项的个数

单向循环链表操作的示意图如下:

三、python实现

python的内建类型list底层是由c数组实现的,list在功能上更接近c++的vector(因为可以动态调整数组大小)。我们都知道,数组是连续列表,链表是链接列表,二者在概念和结构上完全不同,因此list不能用于实现链表。
在c/c++中,通常采用“指针+结构体”来实现链表;而在python中,则可以采用“引用+类”来实现链表。在下面的代码中,sincyclinkedlist类代表单向循环链表,node类代表链表中的一个节点:

#!/usr/bin/env python
# -*- coding: utf-8 -*-
class node:
def __init__(self, initdata):
self.__data = initdata
self.__next = none
def getdata(self):
return self.__data
def getnext(self):
return self.__next
def setdata(self, newdata):
self.__data = newdata
def setnext(self, newnext):
self.__next = newnext
class sincyclinkedlist:
def __init__(self):
self.head = node(none)
self.head.setnext(self.head)
def add(self, item):
temp = node(item)
temp.setnext(self.head.getnext())
self.head.setnext(temp)
def remove(self, item):
prev = self.head
while prev.getnext() != self.head:
cur = prev.getnext()
if cur.getdata() == item:
prev.setnext(cur.getnext())
prev = prev.getnext()
def search(self, item):
cur = self.head.getnext()
while cur != self.head:
if cur.getdata() == item:
return true
cur = cur.getnext()
return false
def empty(self):
return self.head.getnext() == self.head
def size(self):
count = 0
cur = self.head.getnext()
while cur != self.head:
count += 1
cur = cur.getnext()
return count
if __name__ == ‘__main__’:
s = sincyclinkedlist()
print(‘s.empty() == %s, s.size() == %s’ % (s.empty(), s.size()))
s.add(19)
s.add(86)
print(‘s.empty() == %s, s.size() == %s’ % (s.empty(), s.size()))
print(’86 is%s in s’ % (” if s.search(86) else ‘ not’,))
print(‘4 is%s in s’ % (” if s.search(4) else ‘ not’,))
print(‘s.empty() == %s, s.size() == %s’ % (s.empty(), s.size()))
s.remove(19)
print(‘s.empty() == %s, s.size() == %s’ % (s.empty(), s.size()))

运行结果:

$ python sincyclinkedlist.py
s.empty() == true, s.size() == 0
s.empty() == false, s.size() == 2
86 is in s
4 is not in s
s.empty() == false, s.size() == 2
s.empty() == false, s.size() == 1

希望本文所述对大家的python程序设计有所帮助。

Posted in 未分类

发表评论