python中的true,false条件判断实例分析

本文实例讲述了python中的true,false条件判断用法。分享给大家供大家参考。具体分析如下:

对于有编程经验的程序员们都知道条件语句的写法:
以c++为例:

代码如下:

if (condition)
{
dosomething();
}

对于python中的条件判断语句的写法则是下面的样子:

代码如下:

if (condition):
dosomething()

那么对于条件语句中的condition什么时候为真什么时候为假呢?
在c++/java等高级语言中,如果条件的值为0或者引用的对象为空指针,那么该条件即为false。
在python中如果condition为 ”,(),[],{},none,set()那么该条件为flase,否则为true。
下面为python的测试语句:
1.针对字符串的测试

代码如下:

>>> condition=”
>>> print ‘true’ if condition else ‘false’
false
>>> condition=’test’
>>> print ‘true’ if condition else ‘false’
true

2.针对原组的测试

代码如下:

>>> condition=()
>>> print ‘true’ if condition else ‘false’
false
>>> condition=(1,2)
>>> print ‘true’ if condition else ‘false’
true

3.针对列表的测试

代码如下:

>>> condition=[]
>>> print ‘true’ if condition else ‘false’
false
>>> condition=[‘a’,’b’]
>>> print ‘true’ if condition else ‘false’
true

4.针对字典的测试

代码如下:

>>> condition={}
>>> print ‘true’ if condition else ‘false’
false
>>> condition={‘k’:’v’}
>>> print ‘true’ if condition else ‘false’
true

5.针对none的测试

代码如下:

>>> condition=none
>>> print ‘true’ if condition else ‘false’
false

6.针对set()的测试

代码如下:

>>> condition=set()
>>> print ‘true’ if condition else ‘false’
false
>>> condition.add(‘a’)
>>> print ‘true’ if condition else ‘false’
true

希望本文所述对大家的python程序设计有所帮助。

Posted in 未分类

发表评论